Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh

Trong trường hợp chủ hộ kinh doanh không thể tự thực hiện thủ tục, có thể sử dụng Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục đối với hộ kinh doanh. Vậy mẫu Giấy ủy quyền cần có những nội dung gì?

Trên thực tế, không phải chủ hộ kinh doanh cũng có đủ thời gian và hiểu biết pháp luật để thực hiện các thủ tục hành chính. Do vậy, việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức có kinh nghiệm là vô cùng chính đáng.

Theo Điều 138 Bộ Luật Dân sự 2015, cá nhân (kể cả những người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi) có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác thay mình thực hiện các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ 18 tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Như vậy, hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dưới đây là mẫu văn bản ủy quyền đơn giản do LuatVietnam soạn thảo:
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày ... tháng ... năm ...

 

GIẤY UỶ QUYỀN

(V/v: ………)

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

: ……………… Giới tính …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: ………… do ………. cấp ngày …/…/…..

Hộ khẩu thường trú

: ……………..

Chỗ ở hiện tại

: ……………..

Bên ủy quyền là ……………

II. Bên được ủy quyền

*Trường hợp bên được ủy quyền là cá nhân

Họ và tên

: ……………… Giới tính …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: ………… do ………. cấp ngày …/…/…..

Hộ khẩu thường trú

: ……………..

Chỗ ở hiện tại

: ……………..

*Trường hợp bên được ủy quyền là tổ chức

Tên tổ chức

: ……………… Giới tính …………

Mã số của tổ chức

: ………… do ………. cấp ngày …/…/…..

Địa chỉ trụ sở

: ……………..

Đại diện bởi

: ……………..                          Chức danh: …….

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục ….. tại ……..

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực đến hết ngày…tháng…năm…                      

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

 

*Lưu ý:

- Vai trò của bên được ủy quyền: nên ghi rõ (Ví dụ: người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh…);

- Người thực hiện hồ sơ căn cứ tình hình thực tế đối với bên được ủy quyền (là cá nhân hay tổ chức), chỉ lựa chọn một trường hợp để ghi nhận thông tin.

Trên đây là mẫu Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục của hộ kinh doanh. Nếu còn câu hỏi cần giải đáp, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN