Thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý

Thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý là một trong những tài liệu bắt buộc khi công ty tư nhân thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy văn bản này cần ghi nhận những nội dung gì?

Theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định 01/2021, khi công ty tư nhân thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, trong hồ sơ phải có văn bản thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý.

Đây là văn bản ghi nhận thông tin của những hợp đồng vẫn còn đang thực hiện, chưa hoàn thành việc thanh lý, đồng thời xác định trách nhiệm giữa các bên là chủ công ty tư nhân và đối tác, bạn hàng…

Để dễ hình dung, quý khách hàng có thể tham khảo mẫu văn bản thỏa thuận dưới đây:

(Tên doanh nghiệp tư nhân)

…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________

Ngày…tháng…năm…


VĂN BẢN THỎA THUẬN
V/v: Công ty chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý
 

Hôm nay, ngày …/…/….. tại ……, chúng tôi gồm có:

1. (Họ và tên của chủ doanh nghiệp tư nhân)  ……………… (gọi tắt là Bên A)

Chức vụ: Chủ doanh nghiệp tư nhân …… (Tên doanh nghiệp tư nhân)

Chỗ ở hiện tại: ………………………………

2. Và một bên là (các bên của các hợp đồng chưa thanh lý) ……………… (gọi tắt là Bên B)

Người đại diện: ……………………………………

Chức vụ: ……………………………

Căn cứ theo quy định tại Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân, (Tên doanh nghiệp tư nhân) ...............................đã huy động vốn góp của một số thành viên khác và thống nhất chuyển (Tên doanh nghiệp tư nhân) ........ thành (Tên doanh nghiệp chuyển đổi) .......................

Tại thời điểm chuyển đổi, danh sách các hợp đồng chưa thanh lý của Bên A đã ký kết với Bên B chưa được thanh lý cụ thể như sau:

STT

Số hợp đồng

Ngày ký

Trách nhiệm giữa các bên ký kết hợp đồng
tại thời điểm chuyển đổi doanh nghiệp

1

 

 

 

 

 

 

Hai bên thống nhất thỏa thuận công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý đó thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng hoặc thanh lý hợp đồng và ký kết hợp đồng mới.

Chủ Doanh nghiệp (Tên doanh nghiệp tư nhân) …………………… cam kết chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.             

BÊN A

BÊN B

*Lưu ý: Những thông tin tại Thỏa thuận này phải khớp với các tài liệu khác có liên quan đến việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của công ty tư nhân.

Trên đây là mẫu Thỏa thuận tiếp nhận hợp đồng chưa thanh lý đối với doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ LuatVietnam để được tư vấn chi tiết hơn.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN