Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp nộp văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động đến sở lao động thương binh và xã hội cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ................................

V/v: Đăng ký nội quy lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày tháng năm

Kính gửi: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI .......................................... (ghi địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh)

Thực hiện Bộ luật lao động số 100/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012; Nghị định 05/2015 của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dụng của Bộ luật Lao động.

Tên doanh nghiệp: ..............................................................

Mã số doanh nghiệp: .........................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Điện thoại: ........................................  Fax: ..................................................

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội .................................  (ghi địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh) xem xét và thông báo kết quả đăng ký Nội quy lao động, kèm theo hồ sơ gồm có:

1. Quyết định ban hành Nội quy lao động.

2. Bản Nội quy lao động.

3. Biên bản góp ý của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

4. Các văn bản quy định của đơn vị có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN