Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp - mẫu 03SDNN

Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp (Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần) - Mẫu số: 03/SDNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156 /2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

(Dùng cho đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần)

[01]  Kỳ tính thuế: Năm ......

[02]  Lần đầu:              [03]  Bổ sung lần thứ: ...

[04] Tên người nộp thuế: ………………………………………

[05] Mã số thuế: ………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………

[06.1] Phường/xã: ………………………

[06.2] Quận/huyện: ……………………

[06.3] Tỉnh/Thành phố: ……………………

[07] Điện thoại: …………

[08] Fax: ………..

[09] Email: ……..

[10] Đại lý thuế (nếu có) : ………………………………………

[11] Mã số thuế: ………………………………………

[12] Địa chỉ:  ………………………………………

[13] Quận/huyện: ………..                     [14] Tỉnh/Thành phố: …………

[15] Điện thoại:   ………                      [16] Fax: ……..                    [17] Email: ………..

[18] Hợp đồng đại lý thuế số ……….                                ngày ………..

[19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: ………………………………………

[20] Số thửa: ………………………             ;Tờ bản đồ số: ……………………………………

[21] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ……………………………….

[22] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: .......(ghi tên loại cây)……………………………….

[23] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): ………………………………

[24] Sản lượng khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha): ………………..

[25] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3): ……………….

[26] Giá trị sản lượng khai thác [26] = [24] x [25] x [23]: ...........................................................

[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): ………………..................đồng

[28] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [28] = ([26] x 4%) - [27]: .....................................

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu kê khai./.


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ...

Chứng chỉ hành nghề số: ...

                                      ........, ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY