Thông báo phát hành hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Phát hành hóa đơn

(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)

1. Tên đơn vị phát hành hoá đơn:.............................................................................................

2. Mã số thuế:..............................................................................................................................

3. Địa chỉ trụ sở chính:...............................................................................................................

4. Điện thoại:...............................................................................................................................

5. Các loại hoá đơn phát hành:

STT

Tên loại

hoá đơn

Mẫu số

Ký hiệu

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Doanh nghiệp in/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm

Tên

MST

Hóa đơn GTGT

AA/15T

6. Thông tin đơn vị chủ quản (trường hợp tổ chức dùng hóa đơn của đơn vị chủ quản đặt in, tự in):

- Tên đơn vị:................................................................................................................................

- Mã số thuế:...............................................................................................................................

7. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo:....................................................................................

Ghi chú: Tổ chức tự in hóa đơn đặt in
hoặc tự tạo phần mềm tự in hoá đơn
để sử dụng không ghi cột Doanh nghiệp in
/Doanh nghiệp cung cấp phần mềm.

........., ngày.........tháng.........năm.........

        NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN