Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Việc xử lý kỷ luật lao động phải được tiến hành thông qua một cuộc họp có sự tham dự của ít nhất 03 bên; do đó, trước khi tiến hành cuộc họp, doanh nghiệp phải gửi văn bản Thông báo mời họp về việc xử lý kỷ luật người lao động đến 02 bên còn lại.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ............... /...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …năm …

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Về việc tham dự cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Kính gửi: Ông / bà ..............................................................

- Căn cứ qui định tại Bộ luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành về xử lý kỷ luật lao động;

- Căn cứ Nội quy lao động của …………… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ kết quả xác minh và hồ sơ vụ việc.

…………… (Tên doanh nghiệp) sẽ tiến hành Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động đối với Ông / bà  ………………. – Chức vụ: ……………………

Lý do: Ông / Bà ...........................................  có dấu hiệu vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm Nội quy lao động của công ty. Cụ thể:

........................................................................................................................................................

Nội dung cuộc họp:

Xem xét xử lý kỷ luật lao động đối với Ông / bà  ........................................  - theo quy định của pháp luật.

Thành phần tham dự:

Đại diện Người sử dụng lao động: Ông / bà ......................................  - Giám đốc.

Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở: Ông / bà ............................ - Chủ tịch BCH công đoàn cơ sở.

Đương sự: Ông / bà ......................................  (người bị xử lý kỷ luật)

Những người được mời tham dự (dự kiến):

- Ông / Bà : ...................................................  – Chức vụ: .......................................

- Các nhân chứng:

1. Ông / Bà: ...................................................

2. Ông / Bà: ...................................................

Thời gian: .........  giờ ..........  ngày ...........................

Địa điểm:.......................................................

Nay công ty thông báo và mời ông / bà có mặt đúng thời gian, địa điểm để tham dự cuộc họp

Lưu ý: Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ông có quyền mời luật sư tham dự cuộc họp để bào chữa cho mình. Trong trường hợp có mời luật sư, đề nghị ông thông báo cho công ty và báo luật sư làm thủ tục theo đúng quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN