Quyết định xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng, hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương sau 06 tháng, kể từ ngày bị xử lý, nếu không tái phạm thì đương nhiên được xoá kỷ luật

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ............... /...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc của …………… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ quy chế kỷ luật của …………… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ quyết định số …………. Về việc xử lý kỷ luật lao động;

- Xét đề nghị của phòng nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay xóa bỏ hiệu lực kỷ luật lao động đối với:

Ông / Bà: ...................................................................................................................................

Sinh ngày: ............................

Trình độ chuyên môn: ................................................................................................................

Đơn vị đang công tác: ...............................................................................................................

Điều 2: Chấm dứt hiệu lực thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày .../.../...

Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng ............................................. và ông / bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN