Quyết định về việc xử lý kỷ luật người lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Nếu kết luận người lao động vi phạm kỷ luật lao động thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải có văn bản Quyết định xử lý kỷ luật lao động và nêu rõ hình thức xử lý được áp dụng.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ............... /...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …năm …

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xử lý kỷ luật lao động

- Căn cứ Biên bản họp xử lý kỷ luật ngày:.............. của …………… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ Điều lệ và nội quy …………… (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc của …………… (Tên doanh nghiệp);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thi hành kỷ luật lao động đối với Ông / Bà ............................................

Đơn vị làm việc: ............................................

Công việc đang làm: ..................................................................................................................

Mức độ phạm lỗi: ..........................................

Điều 2: Hình thức kỷ luật:

....................................................................................................................................................

Điều 3: Trách nhiệm vật chất: (nếu có)

Mức bồi thường: ........................................................................................................................

Phương thức bồi thường: ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

Điều 4: Thời hạn thi hành kỷ luật lao động kể từ ngày .................... đến ngày ........................

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..............................

Các Phòng, Ban, cá nhân có liên quan chiu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Ông (bà) ................... ;

- Như Điều 4;

- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi rõ họ tên))Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN