Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (Ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính)

Phụ lục

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN

        (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: từ …… đến……

Tên người nộp thuế: ...........................................................................................

Mã số thuế: ...........................................................................................

Tên đại lý thuế (nếu có): ………………………..
Mã số thuế: ...........................................................................................
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STTChỉ tiêuMã chỉ tiêuSố tiền
(1)(2)(3)(4)
1Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[01]
2Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản[02]
2.1- Giá vốn của đất chuyển nhượng[03]
2.2- Chi phí đền bù thiệt hại về đất[04]
2.3- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu[05]
2.4- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng[06]
2.5- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng[07]
2.6- Chi phí khác[08]
3Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([09]=[01]-[02])[09]
4Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ những năm trước được chuyển sang[10]
5Thu nhập tính thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([11]=[09]-[10])[11]
5aSố lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD[11a]
6Trích lập Quỹ khoa học công nghệ (nếu có)[12]
7Thu nhập tính thuế TNDN sau khi trừ trích lập Quỹ KHCN ([13]=[11]-[12])[13]
8Thuế suất thuế TNDN (%)[14]
9Thuế TNDN phải nộp của bất động sản trong năm ([15]=[13] x [14])[15]
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê  khai./.
....., ngày...... tháng....... năm.....
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ                                                NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:…………………….                                               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số ........                                             (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
Ghi chú: - TNDN: thu nhập doanh nghiệp
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN