Giấy ủy quyền thông báo phát hành hóa đơn trong doanh nghiệp tư nhân

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục thông báo đặt in hóa đơn giá trị gia tăng lần đầu cho doanh nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng)

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

là người đại diện theo pháp luật của …………… (Tên doanh nghiệp) - Mã số doanh nghiệp ………… do ……………… cấp ngày …………………………………………………………..

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ………  (tên cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp) để thông báo về việc phát hành hóa đơn giá trị gia tăng cho …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN