Biên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động trong doanh nghiệp tư nhân

Các bên tham gia cuộc họp phải bố trí người lập Biên bản họp xử lý vi phạm kỷ luật lao động; trong đó, có đầy đủ chữ ký của các bên tham dự cùng người lập biên bản và phải được thông qua các thành viên tham dự trước khi kết thúc cuộc họp

(TÊN DOANH NGHIỆP)

Số: ............... /...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng …năm …

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày....... tháng....... năm ……, tại  …………. (Tên doanh nghiệp) [(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số .............. do.............. cấp lần đầu ngày ......tháng ........ năm ......., có địa chỉ tại................... (“sau đây gọi tắt là Công ty”)] đã tổ chức cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông / bà…………. với các nội dung chính như sau:

I. Thành phần dự họp

1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền.

Ông / Bà: ....................................................... - Chức vụ: .............................

Theo uỷ quyền ngày .......................... . (nếu có văn bản uỷ quyền đối với trường hợp ủy quyền tham gia xử lý kỷ luật lao động)

2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị.

Ông / Bà: ....................................................... - Chức vụ: .............................

3. Đương sự: (người bị xử lý vi phạm kỷ luật)

- Ông / Bà: ....................................................  - Chức vụ: ............................

Đơn vị làm việc: ............................................

Công việc đang làm: .........................................................................................................................

4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp: (trường hợp đương sự dưới 15 tuổi)

Ông / Bà: .......................................................

Mối quan hệ với đương sự: ...................................................

Nơi làm việc hoặc nơi thường trú: ....................................................................................................

5. Người bào chữa cho đương sự: (nếu có)

Ông / Bà: ....................................................... - Chức vụ: .............................

Đơn vị công tác: ...............................................................................................................................

6. Người làm chứng: (nếu có)

Ông / Bà: ....................................................... - Chức vụ: .............................

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú: ......................................................................................................

7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự: (nếu có)

Ông / Bà: ....................................................... - Chức vụ: .............................

Đơn vị công tác:................................................................................................................................

II. Nội dung

1. Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động.... trong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện)

2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường....)

3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự việc xảy ra.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. Ý kiến người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật)

5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.)

6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có)

7. Kết thúc cuộc họp vào lúc ......  giờ ....  ngày....................

 Đương sự

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Giám đốc

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN