Báo cáo về việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro và bồi thường thiệt hại về môi trường

Báo cáo về việc sử dụng quỹ dự phòng rủi ro và bồi thường thiệt hại về môi trường - Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 86/2016/TT-BTC

UBND TỈNH, TP (BỘ NGÀNH)...
ĐƠN VỊ...

Năm:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

NỘI DUNG

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ

SỐ DƯ CUỐI KỲ

PHÁT SINH TĂNG

PHÁT SINH GIẢM

TỔNG CỘNG

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN