Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội trong doanh nghiệp tư nhân

Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội - Biểu mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT ​

(TÊN DOANH NGHIỆP)


------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

........................... , ngày ......   tháng  .......   năm ..........  

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

GIẤY PHÉP THIẾT LẬP MẠNG XÃ HỘI TRÊN MẠNG

(từ tháng ........  năm ........  đến tháng           năm          )

 

Kính gửi: - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử;

                 - Sở Thông tin và Truyền thông.........................................(nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở hoạt động)

 

I. Thông tin về giấy phép

Giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng số ..................................  do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày .......................  tháng ......  năm ...........

II. Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép

- Tên doanh nghiệp: ..........................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................

- Họ tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin trên mạng xã hội: ...............................

- Tên miền: ................................................................

- Các loại hình dịch vụ đang cung cấp: .............................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số lượng nhân sự tham gia qua thực hiện mạng xã hội; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng nhân sự quản lý nội dung: ..........................................................

+ Số lượng nhân sự quản lý kỹ thuật: ...........................................................

- Số lượng máy chủ hiện có đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước:

+ Số lượng máy chủ đặt tại Việt Nam: (ghi rõ nơi đặt).....................................................................

+ Số lượng máy chủ đặt tại nước ngoài: (nếu có)..............................................................................

- Số lượng thành viên đăng ký sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước: ........................................................................

- Số lượng thành viên thường xuyên sử dụng mạng xã hội đến thời điểm báo cáo; tăng, giảm so với kỳ báo cáo trước: ....................................................................................

- Quy trình, biện pháp quản lý, kiểm soát nội dung thông tin trên mạng xã hội:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số trường hợp thành viên bị xử lý do vi phạm Thỏa thuận cung cấp, sử dụng dịch vụ mạng xã hôi và các quy định khác của pháp luật có liên quan: (hành vi vi phạm, biện pháp xử lý)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Số lượng đơn thư kiến nghị của các cá nhân, tổ chức khác đối với thông tin trên mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp cung cấp: (nội dung kiến nghị, biện pháp, kết quả xử lý đơn thư)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Kiến nghị, đề xuất: (nếu có)............................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Trân trọng./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- ....................

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)


 

Đầu mối liên hệ về báo cáo tình hình triển khai giấy phép:

- Họ tên: ....................................................................

- Chức vụ: .................................................................

- Điện thoại: ......................................

- Email: ......................................................................

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN