Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trong doanh nghiệp tư nhân

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào - Mẫu số: 01-1/ĐNHT (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Kèm theo Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN số ... ngày ... tháng... năm...)

[01] Kỳ phát sinh khoản đề nghị hoàn: từ....đến...

[02] Tên người nộp thuế:…………...................….........………………….…………

[03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế:………………………............…………………………………..

[05] Mã số thuế:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế

Tên người bán

số

thuế người bán

Mặt hàng

Giá trị HHDV

mua vào chưa có thuế

Thuế suất

(%)

Thuế GTGT

Ghi chú

Mẫu số

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ  

Ngày ......... tháng....... năm ............

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:..............................

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Chứng chỉ hành nghề số  :...............................

Ghi chú:         - HHDV: Hàng hoá dịch vụ

                        - GTGT: Giá trị gia tăng

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN