Văn bản thông báo định mức lao động của công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp gửi thông báo định mức lao động của mình tới Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--------------

Số: .....................

V/v: Thông báo

định mức lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày tháng năm

Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.............................................

 (Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính)

- Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012;

- Căn cứ Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/01/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động;

- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về tiền lương và Nghị định số 121/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP;

Tên doanh nghiệp: ................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................................

Số điện thoại: ....................................  Fax: ..................................................

Mã số doanh nghiệp: .....................................................................................

Để ………….. (Tên doanh nghiệp) cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương và chi trả lương cho người lao động. .............

………….. (Tên doanh nghiệp) tự xây dựng và xin thông báo Định mức lao động (đính kèm) áp dụng cho toàn thể cán bộ - công nhân viên của doanh nghiệp.

Tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp là ...........  người (số lao động nữ là ........  người)

Doanh nghiệp áp dụng Định mức lao động từ ngày ................................... .

Doanh nghiệp chúng tôi xin thông báo để quý cơ quan được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (để theo dõi);

- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN