Thông báo về việc giao kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động trong công ty TNHH một thành viên

Thông báo về việc giao kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO

Về việc …. (1)

Kính gửi:………..(2)………………………………

Tên tôi là:.....................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Hiện tôi đang làm việc theo các hợp đồng lao động sau:

STT

Hợp đồng lao động số

Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ngày ký

Loại hợp đồng lao động

1

2

3Nay tôi đã ……(1)……….. theo hợp đồng lao động:

STT

Hợp đồng lao động số

Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp

Ngày ký (hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động)

Loại hợp đồng lao động

1

2

3

Tôi thông báo và gửi kèm theo hợp đồng lao động ……(1)…. để người sử dụng lao động khác được biết./.

...., ngày …. tháng ….. năm 20….

NGƯỜI THÔNG BÁO
(Chữ ký)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Giao kết hợp đồng lao động mới hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

(2) Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động mà người lao động đang làm việc.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN