Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty TNHH một thành viên

Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở. 

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi chi nhánh đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ................................................................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh sau:

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................

Mã số chi nhánh hoặc mã số thuế chi nhánh: ...................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh và mã số thuế chi nhánh): ........................................................................................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................ Fax: ...............................................

Email: ....................................................................................... Website: ........................................

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN