Thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

​Trước khi đưa bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định, doanh nghiệp gửi thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày …, tháng …, năm …

THÔNG BÁO

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Kính gửi: Chi Cục thuế ……………………………..

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………..

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay, …………………… (Tên doanh nghiệp) thông báo đến Chi Cục thuế ...................... phương pháp trích khấu hao tài sản cố định như sau:

+ Phương pháp khấu hao đường thẳng                                                    ☐

+ Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh                  ☐

+ Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm               ☐

(Đánh dấu X vào phương pháp lựa chọn)

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định: ……………..(Theo khung thời gian quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC)

Thời gian bắt đầu trích khấu hao tài sản cố định: ……………(Ghi thời gian cụ thể bắt đầu tính khấu hao)

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cục/chi cục thuế ................................

- Lưu Công ty

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN