Thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh đặt trụ sở. 

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …………..

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………. (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ........................................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/ mã số thuế): . ..............................................................................................................................................

Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

Mã số địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh: ..................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số địa điểm kinh doanh và mã số thuế địa điểm kinh doanh): .....................................................................................................

2. Địa chỉ địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .........................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ...............................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................ Fax: ...............................................

Email: ....................................................................................... Website: ........................................


3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ..................................................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................................................

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: .....................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ……….............................................................................................................

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: .......................................................................................................

cấp ngày: ................... /............ /.................

Doanh nghiệp cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Các giấy tờ gửi kèm:
-……………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký, ghi họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN