Quyết định vê việc giải thể công ty TNHH một thành viên

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được thông qua, quyết định của hội đồng thành viên về việc giải thể doanh nghiệp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

CHỦ SỞ HỮU ................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

QUYẾT ĐỊNH:

ĐIỀU 1: Giải thể …….. (Tên doanh nghiệp)

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/ Mã số thuế: ................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................


2. Lý do giải thể

.........................................................................................................................................................

(Ví dụ: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh không có hiệu quả; hiện nay không tim được phương án để tiếp tục hoạt động kinh doanh)

ĐIỀU 2. Giải quyết quyền lợi liên quan

1. Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp: (ghi rõ các khoản nợ đối với khách hàng, đối với cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản nợ khác, thời điểm thanh toán)

.........................................................................................................................................................

- Thời hạn thanh lý các hợp đồng và thanh toán các khoản nợ  của doanh nghiệp được ấn định từ ngày …/…/… đến hết ngày  …/…/… (thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể) và được công bố trên ………….(ghi rõ tên phương tiện thông tin đại chúng) theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động

- Số lượng lao động của doanh nghiệp: ………………….

- Thời hạn thanh toán các khoản lương và trợ cấp cho người  lao động, xử lý tất cả các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động: ………………. (nếu chưa xử lý thì ghi “chậm nhất là vào ngày …/…/…)

Điều 3: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN