Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ

Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ là văn bản bắt buộc khi công ty TNHH 1 thành viên làm thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Vậy Quyết định này phải có nội dung gì? Khi kê khai thông tin thì công ty cần lưu ý gì?

Vốn điều lệ của doanh nghiệp được hiểu là tổng tài sản mà một hoặc nhiều cá nhân, tổ chức cùng góp để thành lập và hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ quyết định khả năng tài chính, là cơ sở phân chia lợi nhuận và cũng là yếu tố tác động đến đánh giá của thị trường.

Theo Điều 87 Luật Doanh nghiệp, việc tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên diễn ra trong trường hợp:

- Tăng vốn: Chủ sở hữu đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp từ người khác;

- Giảm vốn: hoàn trả một phần vốn góp hoặc do chủ sở hữu không thanh toán đầy đủ, đúng hạn.

Theo Điều 51 Nghị định 01/2021, khi thay đổi vốn điều lệ thì công ty phải gửi văn bản thông báo, đồng thời nộp kèm Quyết định của Chủ sở hữu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Dưới đây là mẫu Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ mà LuatVietnam soạn thảo:

CÔNG TY…..

_________

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
____________

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY…

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty

- Vốn điều lệ đã đăng ký: ………… (Bằng chữ: …);

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: ………… (Bằng chữ: …);

- Thời điểm thay đổi vốn: …../…../…..

- Hình thức thay đổi vốn: ……………………

Điều 2. Sửa đổi nội dung Điều lệ

Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. Cụ thể, tại Điều… (Điều có nội dung quy định về vốn điều lệ).

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Ông/Bà…  - Chủ sở hữu Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các việc nêu trên.

- Ông/Bà…  và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều…;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


*Lưu ý:

- Thông tin trống trong Quyết định (Ví dụ: mức vốn cũ, mức vốn đăng ký mới…) phải trùng khớp với Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

- Hình thức thay đổi vốn: cần ghi cụ thể, chi tiết (Ví dụ: công ty tăng vốn thì phải ghi rõ là tăng vốn vì lý do gì? Tăng bao nhiêu? Loại tài sản được bổ sung là gì?...)

- Người thực hiện thủ tục cần kiểm rà soát mọi thông tin trước khi nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh (đặc biệt là khi nộp hồ sơ qua mạng, thông tin trên hồ sơ giấy và hồ sơ online phải giống nhau).

Trên đây là bài viết về mẫu Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ và một số lưu ý khi kê khai tại văn bản này. Nếu còn câu hỏi, quý khách hàng vui lòng liên hệ với LuatVietnam để được giải đáp miễn phí.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN