Quyết định của Chủ sở hữu về thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dưới đây là mẫu Quyết định của Chủ sở hữu về thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên và một số lưu ý khi điền thông tin tại văn bản này.

Thay đổi ngành, nghề kinh doanh là một trong những cách doanh nghiệp điều chỉnh lại phương án hoạt động sao cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Theo quy định, công ty cần thông báo việc này cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Cụ thể tại Điều 56 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, ngoài việc gửi văn bản thông báo thì công ty TNHH 1 thành viên phải nộp kèm Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi ngành, nghề cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Dưới đây là mẫu Quyết định của Chủ sở hữu về thay đổi ngành nghề kinh doanh do LuatVietnam biên soạn:

CÔNG TY…..

_________

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY…

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính (trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 

 

 

 

1.2 Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khói danh sách đã đăng ký

Mã ngành

Ghi chú

 

 

 

 

1.3 Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT

Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết

Mã ngành

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

 

 

 

 

1.4. Ngành, nghề kinh doanh dự kiến của công ty sau khi thay đổi:

STT

Ngành nghề

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi Điều ….. (Điều có nội dung quy định về ngành nghề) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Ông/Bà…  - Chủ sở hữu Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các việc nêu trên.

- Ông/Bà…  và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều…;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

*Lưu ý:

Khi kê khai thông tin tại Quyết định thay đổi ngành nghề kinh doanh của Chủ sở hữu, công ty cần lưu ý: 

- Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, công ty kê khai đồng thời tại mục 1.1, 1.2 nêu trên, cụ thể như sau:

  • Kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1.1;
  • Kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 1.2.

- Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề đã đăng ký: công ty cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

- Trường hợp bỏ ngành, nghề kinh doanh chính cũ và chọn một ngành, nghề khác công ty đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 1.2, 1.3 nêu trên, cụ thể như sau:

  • Kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 1.2;
  • Kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 1.3.

- Thông tin giữa Quyết định và Biên bản họp cũng như tài liệu khác theo hướng dẫn tại Điều 56 Nghị định 01/2021 phải thống nhất với nhau.

Trên đây là mẫu Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh do LuatVietnam biên soạn kèm một số lưu ý khi ghi nhận thông tin tại văn bản này. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết hơn.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN