Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi tên doanh nghiệp

Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Kèm theo Thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi tên doanh nghiệp và ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

QUYẾT ĐỊNH

(Thay đổi tên doanh nghiệp)

_______________________

CHỦ SỞ HỮU

…………. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ …………. (Tên doanh nghiệp).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi tên Công ty

1. Tên Công ty đã đăng ký:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: ..................................................................................................

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .......................................................................................

- Tên Công ty viết tắt: ......................................................................................................................

2. Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: ..................................................................................................

- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: .......................................................................................

- Tên Công ty viết tắt: ..............................................................................................................

Điều 2: Sửa đổi điều lệ của Công ty

Xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều ….. (Điều luật có nội dung quy định về tên doanh nghiệp) của Điều lệ Công ty để ghi nhận những nội dung thay đổi trên đây.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cơ quan ĐKKD;
- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN