Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính là tài liệu bắt buộc khi công ty TNHH một thành viên muốn làm thủ tục chuyển sang địa chỉ mới.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP. Cụ thể, ngoài gửi Thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh, Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên cần nộp Quyết định về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế đối với trụ sở cũ.

Sau khi hồ sơ được chấp thuận, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty. Từ thời điểm này, công ty sẽ chính thức được hoạt động hợp pháp tại địa chỉ mới.

Dưới đây là mẫu Quyết định đối với trường hợp chuyển địa chỉ công ty TNHH một thành viên quý khách hàng có thể tham khảo và sử dụng để nộp hồ sơ:

CÔNG TY…..

_________

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU
CÔNG TY…

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty…….

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: ............................

- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: ................................

Công ty cam kết trụ sở mới thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của Công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Sửa đổi điều lệ

Điều lệ công ty được thay đổi như nội dung Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể tại Điều ….

Điều 3. Thời điểm thay đổi

Kể từ ngày được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận.

Điều 4. Điều khoản thi hành

- Ông/Bà…  - Chủ sở hữu Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các việc nêu trên.

- Ông/Bà…  và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.        

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

……

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

*Lưu ý:

- Thông tin địa chỉ trụ sở hiện tại: ghi theo nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Cam kết về địa điểm mới: công ty căn cứ vào tình hình thực tế (trụ sở mới thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng hợp pháp), lựa chọn và ghi vào Quyết định;

- Thẩm quyền ký Quyết định:

  • Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là cá nhân: Chủ sở hữu đó ký Quyết định;
  • Công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật của Chủ sở hữu ký vào Quyết định này. Ở nội dung ký cần ghi rõ “Chủ sở hữu công ty – T/M [Tên tổ chức]”.

Trên đây là nội dung mẫu Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty TNHH một thành viên và một số lưu ý khi xây dựng và điền thông tin. Nếu còn câu hỏi thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được giải đáp trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN