Quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên

Bài viết sẽ cung cấp mẫu Quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên cùng hướng dẫn điền vào văn bản này.

Căn cứ nội dung Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc mà công ty TNHH 1 thành viên lập ra để đại diện và bảo vệ lợi ích của công ty (trừ việc kinh doanh).

Ví dụ: phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật…

Khi không còn nhu cầu, Chủ sở hữu chủ động ra quyết định giải thể văn phòng đại diện bằng văn bản để gửi cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục theo hướng dẫn tại Điều 72 Nghị định 01/2021.

Sau đây là mẫu Quyết định giải thể văn phòng đại diện của Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên:

CÔNG TY…..

_________

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY…

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện với nội dung cụ thể như sau

1.1 Tên Văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):  …………………………………

Mã số Văn phòng đại diện hoặc mã số thuế Văn phòng đại diện: ……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số Văn phòng đại diện và mã số thuế Văn phòng đại diện): …………………

Ngày cấp: .../.../....                                   Nơi cấp: …………………………….       

1.2 Địa chỉ Văn phòng đại diện: …………………………….

Điện thoại (nếu có): .............                              Fax (nếu có): ................     

Email (nếu có): .............                                     Website (nếu có): ....................        

1.3 Lý do chấm dứt hoạt động: …………………………………………………

……………………………………………………………………………

1.4 Cam kết của công ty:

- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và tài chính khác với các cơ quan nhà nước;

- Công ty cam kết giải quyết quyền lợi cho người lao động trước thời điểm công ty chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện;

- Công ty cam kết thông báo cho đối tác, khách hàng biết về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/Bà… và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như Điều...;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


*Lưu ý:

- Thông tin tên, địa chỉ của Văn phòng đại diện: ghi đúng thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động hoặc Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp;

- Lý do chấm dứt: ghi ngắn gọn, cụ thể (Ví dụ: Do cơ cấu lại tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty);

- Nội dung của Quyết định và Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện phải thống nhất với nhau.

Trên đây là mẫu Quyết định giải thể văn phòng đại diện công ty TNHH 1 thành viên và một số lưu ý khi điền thông tin tại văn bản này. Nếu còn câu hỏi thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trợ tiếp trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN