Quyết định giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Bài viết sẽ cung cấp mẫu Quyết định giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên và một số thông tin hướng dẫn cách điền văn bản này.

Căn cứ Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc được công ty TNHH 2 thành viên trở lên lập ra để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của mình (trong đó bao gồm chức năng đại diện), ví dụ: kinh doanh, giao dịch với đối tác…

Khi chi nhánh hoạt động không còn hiệu quả, công ty có thể chủ động giải thể để tái cơ cấu. Theo Điều 76 Luật này và Điều 72 Nghị định 01/2021, Chủ sở hữu có quyền chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty TNHH 1 thành viên và lập thành văn bản.

Sau đây là mẫu Quyết định của HĐTV về việc giải thể chi nhánh do LuatVietnam xây dựng:

CÔNG TY…..

_________

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY…

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty……

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chấm dứt hoạt động chi nhánh

Công ty sẽ chấm dứt chi nhánh với các thông tin như sau:

1.1 Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):  …………………………………

Mã số chi nhánh hoặc mã số thuế chi nhánh: ……………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh và mã số thuế chi nhánh): …………………

Ngày cấp:..... /...../.....    Nơi cấp: …………………………….       

1.2 Địa chỉ chi nhánh: …………………………….

Điện thoại (nếu có): ............                                  Fax (nếu có): ....................    

Email (nếu có):  ...............                                     Website (nếu có): ................   

1.3 Lý do chấm dứt hoạt động: ……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Cam kết của công ty

- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế và tài chính khác với các cơ quan nhà nước;

- Công ty cam kết giải quyết quyền lợi cho người lao động trước thời điểm công ty chấm dứt hoạt động của Chi nhánh;

- Công ty cam kết thông báo cho đối tác, khách hàng biết về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Ông/Bà…  - Chủ sở hữu Công ty đôn đốc, kiểm tra, thực hiện các việc nêu trên.

- Ông/Bà…  và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 


*Lưu ý:

- Thông tin tại Quyết định này phải trùng khớp với nội dung Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh;

- Thẩm quyền ký Quyết định:

  • Công ty có chủ sở hữu là cá nhân: Chủ sở hữu đó ký Quyết định;
  • Công ty có chủ sở hữu là tổ chức: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký vào Quyết định này. Ở nội dung ký cần ghi rõ “Chủ sở hữu công ty – T/M [Tên tổ chức là chủ sở hữu]”.

Trên đây là mẫu Quyết định giải thể chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên do LuatVietnam soạn thảo. Nếu còn thắc mắc, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam để được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN