Phương án giải quyết nợ của công ty TNHH một thành viên

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán khi chuẩn bị tiến hành thủ tục giả thể thì kèm theo bộ hồ sơ giải thể phải có phương án giải quyết nợ.

(Tên doanh nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …

…, ngày … tháng … năm …

THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT NỢ

1. Danh sách chủ nợ

..........................................................................................................................................................

(Ghi rõ thông tin về Tên, địa chỉ, số nợ cần thanh toán của từng chủ nợ)

2. Thời hạn thanh toán nợ

……………………………………………………………………………………………………...

(nếu giải quyết nợ cho tất cả các chủ nợ vào cùng một ngày/ thời hạn thì chỉ cần ghi ngày/ thời hạn đó; nếu có lịch giải quyết nợ cho từng chủ nợ và từng ngày/ thời hạn thì ghi rõ ngày/ thời hạn tương ứng với từng chủ nợ)

3. Địa điểm thanh toán nợ

Tại Trụ sở giao dịch của ……………………………………………………... (Tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

4. Phương thức giải quyết số nợ

……………………………………………………………………………………………………...

(tiền mặt/ tài sản/ văn bản ghi nhận nợ)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN