Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng sáp nhập công ty TNHH một thành viên

Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng sáp nhập công ty là thành phần của hồ sơ sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ …………….(Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ tình hình hoạt động của …………….(Tên doanh nghiệp).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

Sáp nhập ……………… (Tên các doanh nghiệp bị sáp nhập) vào ……………… (Tên doanh nghiệp nhận sáp nhập):

1. Sáp nhập công ty           

A. Các công ty bị sáp nhập:

1. Công ty thứ nhất:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

2. Công ty thứ hai:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

B. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

3. Phương án sử dụng lao động

………………...……………………………………………………………….…………...

4. Cách thức, thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển đổi tài sản ……………....

5. Thời hạn thực hiện sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

6. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty nhận sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

7. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý

………………...……………………………………………………………….…………...

8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………...……………………………………………………………….…………...

9. Cam kết và bảo đảm

………………...……………………………………………………………….…………...

10. Sửa đổi hợp đồng

………………...……………………………………………………………….…………...

11. Bảo mật

………………...……………………………………………………………….…………...

12. Xử lý phạm

………………...……………………………………………………………….…………...

13. Giải quyết tranh chấp

………………...……………………………………………………………….…………...

14. Hiệu lực của hợp đồng

………………...……………………………………………………………….…………...


Điều 2: Thi hành

Trong thời hạn ( … ngày) kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Ông/bà  ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty) có trách nhiệm gửi Quyết định này đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết việc sáp nhập công ty.

Giao cho Ông/bà ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty) đôn đốc, kiểm tra và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.


CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN