Nghị quyết về việc thông qua hợp đồng hợp nhất trong công ty TNHH một thành viên

Các công ty bị hợp nhất ban hành nghị quyết về việc thông qua hợp đồng hợp nhất trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

CHỦ SỞ HỮU ................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất

Hợp nhất ……………… (Tên doanh nghiệp bị hợp nhất) và ……………… (Tên doanh nghiệp bị hợp nhất) thành ……………… (Tên doanh nghiệp hợp nhất), cụ thể như sau:

1. Hợp nhất công ty           

A. Các công ty bị hợp nhất:

1. Công ty thứ nhất:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

2. Công ty thứ hai:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

B. Công ty hợp nhất:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

2. Thủ tục và điều kiện hợp nhất

………………...……………………………………………………………….…………...

3. Phương án sử dụng lao động

………………...……………………………………………………………….…………...

4. Thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển đổi tài sản

………………...……………………………………………………………….…………...

5. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty hợp nhất

………………...……………………………………………………………….…………...

6. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý

………………...……………………………………………………………….…………...

7. Thời hạn thực hiện hợp nhất

………………...……………………………………………………………….…………...

8. Giải quyết tranh chấp

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 2:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN