Nghị quyết về việc tách công ty TNHH một thành viên

Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày ...... tháng ....... năm …

CHỦ SỞ HỮU ................. (Tên doanh nghiệp)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ …………….(Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ tình hình hoạt động của …………….(Tên doanh nghiệp).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án tách ………… (Tên Công ty bị tách) thành …… (số lượng công ty được tách - sẽ thành lập mới) pháp nhân mới, cụ thể như sau:

1. Công ty bị tách

Tên công ty: .....................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

2. Các công ty được tách sẽ thành lập

2.1. Tên công ty: ...............................................................................................................................

2.2. Tên công ty: ...............................................................................................................................

3. Phương án sử dụng lao động

...........................................................................................................................................................

4. Cách thức tách công ty

...........................................................................................................................................................

5. Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách

...........................................................................................................................................................

6. Thời hạn thực hiện tách công ty

...........................................................................................................................................................

Điều 2: Thi hành

Trong thời hạn ( … ngày) kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Ông/bà  ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty bị tách) có trách nhiệm gửi Quyết định này đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết việc tách công ty.

Giao cho Ông/bà ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty bị tách) đôn đốc, kiểm tra và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà ………….. (người đại diện theo pháp luật của công ty bị tách), Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN