Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên

Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy giúp nắm bắt, vận dụng tốt những kiến thức đã học để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

.........................

---------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

 

Số:..........................

, ngàythángnăm

 

 

 

Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy

 

- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/2013;

- Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi ngày 31/7/2014;

- Căn cứ thông tư số 66/2014/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 79/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành ngày 16/12/2014;

 

Nay (tên doanh nghiệp) ..................... xây dựng kế hoạch và nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở với những nội dung sau:

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Giúp lãnh đạo, công nhân viên và đội phòng cháy chữa cháy (PCCC) của doanh nghiệp nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về PCCC, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác PCCC, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy xảy ra. 

2. 100% đối tượng tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC phải nắm bắt, vận dụng tốt những kiến thức đã học để phục vụ công tác PCCC tại doanh nghiệp. 

3. Trong quá trình huấn luyện, thực hành phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: .............. ngày. Từ ngày ...................... đến hết ngày .............................

  - Sáng từ ...................  đến .................

  - Chiều từ ..................  đến .................

2. Địa điểm

- Địa điểm học lý thuyết: .................................................................................................................

- Địa điểm thực hành, thực tập: .....................................................................................................

III. THÀNH PHẦN THAM GIA TẬP HUẤN VÀ THỰC HÀNH

1. Thành phần mời tham gia hướng dẫn lý thuyết và thực hành:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Thành phần trong doanh nghiệp tham gia tập huấn và thực hành:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

IV. NỘI DUNG TẬP HUẤN

1. Lý thuyết

- Quán triệt những văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, của tỉnh quy định về công tác PCCC

(Doanh nghiệp liệt kê những văn bản pháp luật có liên quan đến nghiệp vụ PCCC như Luật phòng cháy và chữa cháy 2001; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ...)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Những kiến thức cơ bản về PCCC

 (Doanh nghiệp liệt kê những kiến thức cơ bản về PCCC được tổ chức huấn luyện như: Khái niệm chung về cháy, nổ; Những yếu tố cần thiết cho sự cháy; Những điều kiện cần thiết cho sự cháy; Đặc điểm của đám cháy; Những phương pháp dập tắt đám cháy; Nguyên tắc khi dập tắt đám cháy mới phát sinh; Các nghiệp vụ cơ bản về cứu hộ cứu nạn)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

- Các phương pháp phòng cháy, chữa cháy đối với một số loại hình cơ bản

(Doanh nghiệp liệt kê những phương pháp PCCC được tổ chức trong buổi huấn luyện như: PCCC thiết bị điện; PCCC đối với văn phòng làm việc, kho tàng thư lưu trữ; PCCC đối với nhà xưởng sản xuất, nơi tập trung đông người; Thoát nạn trong quá trình sự cố cháy; Phương pháp tự kiểm tra an toàn PCCC; Hướng dẫn xây dựng, học, thực tập phương án chữa cháy)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

2. Thực hành

- Phương pháp sử dụng phương tiện chữa cháy thường dùng như: chăn chiên chữa cháy chất lỏng (xăng, dầu) chứa trong khay và trong phuy ...

- Hướng dẫn cấu tạo, tác dụng, phương pháp sử dụng, bảo quản, kiểm tra một số phương tiện chữa cháy xách tay như:

+ Bình bột chữa cháy.

+ Bình khí chữa cháy.

- Nguyên lý làm việc, cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra hệ thống cấp nước chữa cháy như: Hệ thống trụ nước chữa cháy ngoài nhà, họng nước chữa cháy vách tường…

+ Cách dải vòi, cuộn vòi, bảo quản, kiểm tra vòi chữa cháy.

+ Triển khai đội hình chữa cháy sử dụng lực lượng, phương tiện chữa cháy hiện có của cơ sở.

- Thực hành chữa cháy chất lỏng (xăng, dầu) chứa trong khay tôn.

3. Nội dung thực tập Phương án PCCC

(Thực hiện theo đúng tình huống trong phương án được duyệt)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

V. PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ VÀ KINH PHÍ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

(Doanh nghiệp liệt kê những phương tiện, dụng cụ và kinh phí dùng trong công tác huấn luyện)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

(Doanh nghiệp ghi rõ phòng, ban và cá nhân có trách nhiệm tổ chức thực hiện buổi huấn luyện nghiệp vụ PCCC)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- ............................................. ;

- ............................................. ;

- Lưu:..................................... .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ trên, chức vụ, đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY