Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

(Số: …………………)

CĂN CỨ:

1. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

2. Căn cứ Điều lệ ………………………….. (Tên các doanh nghiệp bị sáp nhập);

3. Căn cứ Điều lệ ………………………….. (Tên các doanh nghiệp bị sáp nhập);

5. Căn cứ vào nhu cầu của các bên;

6. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hợp đồng sáp nhập này được lập ngày … tháng … năm … giữa … bên:

1. BÊN A

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

- Mã số doanh nghiệp: ……………… do ………………… cấp ngày …………………………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….……

- Điện thoại: ………………………… Mail: ……………………………………………….……

- Đại diện: …………………………... Chức vụ:..…………………………………….………….

2. BÊN B

- Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………………………

- Mã số doanh nghiệp: ……………… do ………………… cấp ngày …………………………..

- Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………….……

- Điện thoại: ………………………… Mail: ……………………………………………….……

- Đại diện: …………………………... Chức vụ:..…………………………………….………….

… bên mong muốn được liên kết, hợp tác để xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh về tiềm lực về tài chính, quy mô và cạnh tranh với các đối tác trên thị trường.

Bởi vậy, nay tại đây, các Bên đồng ý ký Hợp Đồng này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  

A. Các công ty bị sáp nhập:

1. Công ty thứ nhất:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

2. Công ty thứ hai:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

B. Công ty nhận sáp nhập:

- Tên công ty: ………………...……………………………………………………………….……

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………..…………………………………….……

Điều 2. Thủ tục và điều kiện sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 3. Phương án sử dụng lao động

………………...……………………………………………………………….…………...


Điều 4. Cách thức, thủ tục, điều kiện và thời hạn chuyển đổi tài sản

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 5. Thời hạn thực hiện sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 6. Thông qua dự thảo điều lệ của công ty nhận sáp nhập

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 7. Thông qua việc bầu các chức danh quản lý

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 9. Cam kết và bảo đảm

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 10. Sửa đổi hợp đồng

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 11. Bảo mật

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 12. Xử lý phạm

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 13. Giải quyết tranh chấp

………………...……………………………………………………………….…………...

Điều 14. Hiệu lực của hợp đồng

………………...……………………………………………………………….…………...

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu )

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN