Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 1 thành viên

Bài viết này sẽ cung cấp mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 1 thành viên theo quy định tại Nghị định 01/2021 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp chỉ có 1 cá nhân hoặc tổ chức duy nhất tham gia góp vốn. Theo Khoản 2 và Khoản 4 Điều 26 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trong trường hợp công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng phần vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác thì phải có Hợp đồng chuyển nhượng.

Văn bản này là sự thỏa thuận ghi nhận việc chủ sở hữu cũ chuyển giao toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho bên nhận chuyển nhượng. Ngoài ra, đây còn là căn cứ để công ty tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh để hợp pháp hóa quyền và lợi ích của công ty mới cùng những người có liên quan (Ví dụ: những người góp vốn, người đại diện theo pháp luật…)

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 1 thành viên dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Số: ..........

 

Hôm nay, vào hồi … giờ … phút, ngày …/…/….. tại …………. (Tên doanh nghiệp) - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: .............. có địa chỉ tại..................., chúng tôi gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Họ và tên

: …………..…            Giới tính: …..

Ngày sinh

: …………        Dân tộc: …..      Quốc tịch: …..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: …………………………

Hộ khẩu thường trú

: …………………

Chỗ ở hiện tại

: …………………………

Hoặc

Tên doanh nghiệp

: …………………………………

Mã số doanh nghiệp

:  ………… do ………… cấp ngày …/…/…..

Địa chỉ trụ sở chính

: ……………………………

Đại diện bởi

: ……………………      Chức vụ: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: ………… do ………… cấp ngày …/…/…..

Hộ khẩu thường trú

: ……………………

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Họ và tên

: …………..…                 Giới tính: …..

Ngày sinh

: …………                   Dân tộc: …..      Quốc tịch: …..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: …………………………

Hộ khẩu thường trú

: …………………

Chỗ ở hiện tại

: …………………………

Hoặc

Tên doanh nghiệp

: …………………………………

Mã số doanh nghiệp

:  ………… do ………… cấp ngày …/…/…..

Địa chỉ trụ sở chính

: ……………………………

Đại diện bởi

: ……………………      Chức vụ: ……

CMND/CCCD/Hộ chiếu số

: ………… do ………… cấp ngày …/…/…..

Hộ khẩu thường trú

: ……………………

Cùng thoả thuận và ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với các Điều khoản và Điều kiện như sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1. Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Bên A trong ………… (Tên doanh nghiệp) -  là …… đồng (Bằng chữ: …..), chiếm …..% trên tổng số vốn Điều lệ của Công ty.

1.2. Giá chuyển nhượng: ………… đồng (Bằng chữ: …..).

ĐIỀU 2. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

2.1. Chi phí, phí tổn và thuế

Mỗi Bên sẽ thanh toán các khoản chi phí, lệ phí và phí tổn riêng của mình phát sinh liên quan tới việc thương thảo, ký kết và thực hiện Hợp Đồng này. Mỗi Bên, tại đây, cam kết sẽ có trách nhiệm thanh toán bất kỳ khoản thuế nào thuộc trách nhiệm của mình liên quan đến Hợp Đồng này.

2.2. Thay đổi

Mọi thay đổi hoặc bổ sung Hợp Đồng này sẽ không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và được Các Bên ký kết một cách hợp lệ.

2.3. Các bản hợp đồng

Hợp Đồng này được ký thành bốn (04) bản bằng Tiếng Việt. Mỗi bên giữ một bản, Công ty giữ một bản và một bản còn lại sẽ được nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho mục đích đăng ký thay đổi đăng ký kinh doanh.

2.4. Ngôn ngữ

Hợp Đồng này sẽ được ký bằng Tiếng Việt, và đều có giá trị pháp lý như nhau.

ĐIỀU 3. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

3.1. Luật Điều chỉnh

Việc xây dựng, giải thích, hiệu lực và thực hiện Hợp Đồng này sẽ được Điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam về mọi khía cạnh.

3.2. Giải quyết tranh chấp

Các Bên giải quyết các tranh chấp hoặc mâu thuẫn nảy sinh hay liên quan đến Hợp Đồng này thông qua thảo luân, bàn bạc trên tinh thần hữu nghị.

Trong trường hợp không thể đạt được biện pháp giải quyết thông qua bàn bạc, tham khảo ý kiến trong ….. (….) ngày kể từ ngày bắt đầu bàn bạc, tham khảo ý kiến, mỗi Bên đều có thể đưa tranh chấp hay mâu thuẫn đó lên Toà án để được giải quyết theo thẩm quyền và trình tự thủ tục do pháp luật Việt Nam quy định.

ĐIỀU 4. CAM KẾT CHUNG

4.1. Hai bên cùng cam kết những thông tin về nhân thân, phần vốn góp chuyển nhượng tại hợp đồng này là đúng sự thật. Phần vốn góp chuyển nhượng không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

Bên B đã xem xét kỹ, biết rõ về phần vốn gốp nhận chuyển nhượng nêu trên và giấy tờ pháp lý liên quan. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng

4.2. Công ty có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sở hữu phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

ĐIỀU 5. HIỆU LỰC

Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Để làm bằng, các đại diện được uỷ quyền hợp lệ thay mặt Các Bên đã ký Hợp Đồng này vào ngày tháng năm ghi đầu tiên ở trên.     

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Doanh nghiệp tại đây xác nhận: Việc chuyển nhượng phần vốn góp và toàn bộ nội dung chuyển nhượng như quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trên đây là đúng. Ngày …/…/….. các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng

 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

*Lưu ý: Nội dung Hợp đồng này và những tài liệu có liên quan đến việc thay đổi loại hình doanh nghiệp phải thống nhất với nhau.

Trên đây là mẫu Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 1 thành viên mới nhất. Để giải đáp những câu hỏi thắc mắc khác, xin mời quý khách hàng liên hệ với LuatVietnam trong thời gian sớm nhất.

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN