Giấy ủy quyền nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Trong trường hợp người lao động không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            …, ngày … tháng … năm … 

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

Về việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

……………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

 

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

 

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ ……… (trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệpđể nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp cho …………. (tên người hưởng trợ cấp thất nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN