Giấy ủy quyền ký vào hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ

Trường hợp người đại diện theo pháp luật không ký vào tiêu thức "người bán hàng" thì phải có Giấy ủy quyền cho người trực tiếp bán ký và phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của doanh nghiệp vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

(Về việc ký vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giá trị gia tăng)

I. Bên ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

là người đại diện theo pháp luật của …………… (Tên doanh nghiệp) - Mã số doanh nghiệp ………… do ……………… cấp ngày …………………………………………………………..

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền ký vào tiêu thức người bán hàng trên hóa đơn giá trị gia tăng (hoặc hóa đơn bán hàng) thay cho tôi khi xuất hóa đơn bán hàng hóa/ cung ứng dịch vụ.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi có văn bản ủy quyền mới thay thế hoặc người được ủy quyền bị cách chức hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY