Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong công ty TNHH một thành viên

Đơn đề nghị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy - mẫu số PC17 ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi:..............................................................................................

(Ghi: Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp tỉnh,...)

Tên doanh nghiệp:.............................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp:......................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp lần thứ:........... do Phòng Đăng ký kinh doanh_ Sở Kế hoạch và Đầu tư ................................................................................... cấp ngày:..............................

Địa chỉ:...............................................................................................................................................

Điện thoại:................................... Email:...........................................................................................

Họ tên người đại diện theo pháp luật:...............................................................................................

Chức danh:........................................................................................................................................

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số:................................ cấp ngày..............................

Đề nghị Quý cơ quan kiểm định và cấp “Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy” cho phương tiện/lô phương tiện ghi tại bảng thống kê kèm theo./.

................. , ngày.... tháng..... năm..........

(Chức danh của người làm đơn)

...............................................................................
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN