Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong công ty TNHH một thành viên

Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

               Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................ (địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp)

 

   Tên tôi là:.………………..…..…. sinh ngày ...... /……./…… Nam ☐,  Nữ ☐

   Số chứng minh nhân dân: ……………………...……………………………..

   Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:…………………………………………

   Số sổ BHXH: …………………………………..………………………………

   Số điện thoại:………….……..…Địa chỉ email (nếu có)……………...….……

   Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:……………..……………………

   Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… tại ngân hàng:………………………

   Trình độ đào tạo:……………………………………………………………….

   Ngành nghề đào tạo:……………………………………………………………

   Nơi thường trú (Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc):……………………………………………………………..

   Chỗ ở hiện nay (Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc):…………………..…...…………………………..………..

 

            Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)...........................................tại địa chỉ:.......................................................................

      

            Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:………………………

            Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…………………………………

            Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp................................tháng.

            Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):

………………...………………………….…………………………………………..….           

            Kèm theo Đề nghị này là (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc)............................................................................ và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

            Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……..

 Người đề nghị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN