Danh sách chủ nợ của văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên

Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán bao gồm các thông tin về chủ nợ và thông tin chi tiết về số nợ của chủ nợ đó đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp

(Tên doanh nghiệp) …………………

(Tên văn phòng đại diện) ……………..………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHỦ NỢ VÀ SỐ NỢ CHƯA THANH TOÁN

Tên văn phòng đại diện: …………..……………………..……………………..……………………..……………………..…

Mã số văn phòng đại diện: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..

Địa chỉ: ……………..……………………..……………………..……………………..……………………..……………………..……

Loại nợ

Tên chủ nợ

Địa chỉ chủ nợ

Số nợ

Thời hạn thanh toán

Địa điểm thanh toán

Phương thức thanh toán

Ghi chú

Nợ lương

Nợ trợ cấp thôi việc

Nợ bảo hiểm xã hội

Nợ thuế

Các khoản nợ khác

Quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và HĐLĐ đã ký kết

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung kê khai.

Người lập biểu

…, ngày … tháng … năm …

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN