Biên bản thu hồi hóa đơn trong công ty TNHH một thành viên

Trường hợp doanh nghiệp có hóa đơn viết sai và đã xuất cho khách hàng; nhưng đôi bên chưa kê khai thuế đối với hóa đơn đó thì Hai bên cùng nhau lập biên bản thu hồi hóa đơn đã viết sai, trong đó phải ghi rõ lý do thu hồi hóa đơn.

(Tên doanh nghiệp)

Số: …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

… , ngày ... tháng … năm …

BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/03/2014;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 27/02/2015;

Hôm nay, ngày ... tháng … năm …, tại ………….., đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN:             

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………… Mã số thuế: ………………………………….....

Đại diện: …………….. Chức vụ: ………………………………………….….

Theo văn bản ủy quyền số……. ngày  ………………………………………..

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN:              

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………….

Điện thoại:………………… Mã số thuế: ………………………………….....

Đại diện: …………….. Chức vụ: …………………………………….……….

Theo văn bản ủy quyền số……. ngày  …………………………………….…...

Hai bên thống nhất lập biên bản thu hồi hóa đơn số ….. ký hiệu ….. ngày ….. và xuất hóa đơn điều chỉnh số …., ký hiệu ….. ngày ….

Lý do điều chỉnh hóa đơn: (trình bày rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót)

…………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN