Báo cáo về việc thanh lý tài sản của công ty TNHH một thành viên

Báo cáo thanh lý tài sản của công ty cổ phần là một thành phần trong Hồ sơ giải thể của công ty cổ phần được gửi đến phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.


(Tên doanh nghiệp)

--------

Số: ……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

BÁO  CÁO

Về việc thanh lý tài sản doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……... (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở - ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…)

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ………. do ……………………. Cấp ngày ………………………………...

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………….

2. Họ tên chủ doanh nghiệp:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............................................. Giới tính: ......................................

Chức danh: ....................................................................................................................................

Sinh ngày: ........................ /....... /........... Dân tộc: ........................  Quốc tịch: ...............................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /........... Nơi cấp: .........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ...................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /........... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................................

Quốc gia: .......................................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................................................

Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................................................

Quốc gia: .......................................................................................................................................

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Báo cáo về kết quả thanh lý tài sản như sau:

Theo trình tự và thủ tục chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp, các thành viên của doanh nghiệp đã họp và tiến hành các thủ tục thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Từ sau khi được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố ……………. (nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp không tiến hành thuê và ký kết hợp đồng lao động với bất kỳ một người lao động nào. Do đó, doanh nghiệp không có bất kỳ nghĩa vụ với bất kỳ người lao động nào.

1. Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp

- Nợ thuế: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ vào ngày …/…/…, kèm theo báo cáo tóm tắt hoặc văn bản xác nhận);

- Nợ phải trả, nợ phải thu: …………. (Không có/ đã thanh toán đầy đủ vào ngày …/…/…, kèm theo báo cáo tóm tắt);

2. Thanh lý các hợp đồng của doanh nghiệp

Doanh nghiệp đã thanh lý xong tất cả các hợp đồng, cụ thể như sau: (Nêu rõ tên và thời điểm thanh lý của từng hợp đồng/ loại hợp đồng)

……………………………………………………………………………………………………...

3. Thanh lý các tài sản của doanh nghiệp (Ghi rõ việc thanh lý tài sản, phân chia tiền mặt của doanh nghiệp và ngày hoàn thành)

……………………………………………………………………………………………………...

4. Nghĩa vụ thuế

Doanh nghiệp đã thanh toán hết tất cả các nghĩa vụ thuế với Nhà nước và giao nộp tất cả các sổ sách, chứng từ, mã số thuế cho cơ quan thuế. (kèm theo văn bản xác nhận)

5. Quyền lợi người lao động

Đã hoàn tất xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ Hợp đồng lao động và thanh toán đầy đủ các quyền lợi cho người lao động của doanh nghiệp vào ngày …/…/… (có danh sách kèm theo)

6. Thông báo giải thể

Doanh nghiệp đã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan Đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và niêm yết công khai tại trụ sở chính/ chi nhánh của doanh nghiệp.

Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của doanh nghiệp đã hoàn thành. Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác về các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cơ quan Đăng ký kinh doanh;

- Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

- UBND phường, xã ;

- Lưu VP:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN