Bản kê khai về người đang sống cùng của người nộp thuế trong công ty TNHH một thành viên

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (đang sống cùng) của người nộp thuế - Mẫu số: 21a/XN-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI

VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (UBND) xã (phường) ……………………………………………

Họ và tên người nộp thuế: ………………...……................................................................…

Mã số thuế (nếu có):…….………........................................................................................…

Số CMND/Hộ chiếu: …..…………………  Ngày cấp: …...……………...………………….

Nơi cấp: ………………………………………...………………...….………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………….....................................................................................…

Căn cứ Luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN về việc chính quyền xã phường xác nhận thực tế đang nuôi dưỡng người phụ thuộc là ông bà nội, ông bà ngoại, cô, dì, chú , bác, cậu ruột, anh chị em ruột, cháu ruột và các cá nhân khác để được tính giảm trừ cho người phụ thuộc.

Tôi kê khai người sau đây đang sống cùng với tôi:

STT

Họ và tên

người phụ thuộc

Ngày, tháng, năm sinh

Số CMND /Hộ chiếu

Quan hệ với người khai

Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc

1

2

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

….., ngày …… tháng ……năm  ….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú):

UBND xã (phường)………………………………………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà) ………tại địa chỉ …………………………/.

…., ngày …… tháng …… năm  ……

TM. UBND………………………….……….

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN