Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân đại diện

Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân đại diện bao gồm thông tin về nhân thân của bên ủy quyền và bên được ủy quyền cùng nội dung chi tiết về phạm vi và thời hạn của công việc được ủy quyền

(Tên doanh nghiệp)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

……, ngày ……tháng …… năm ……

VĂN BẢN UỶ QUYỀN

(Số: ……)

1. Bên ủy quyền

- Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................................

- Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ......................... do .......................... cấp ngày ........................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................... ................................

- Người đại diện theo pháp luật: .................................................. ..................................................

2. Bên được ủy quyền (ghi rõ số lượng và thông tin của từng người được ủy quyền)

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................... Giới tính: ............

- Chức danh: .....................................................................................................................................

- Sinh ngày: ...................... /..... /........... Dân tộc: ...........................  Quốc tịch: ..............................

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: ..............................................................................

- Ngày cấp: ....................... /..... /........... Nơi cấp: ............................................................................

- Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ................................................

- Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

- Ngày cấp: ...................... /..... /........... Ngày hết hạn: .............. /....... /....... Nơi cấp: .....................

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................................

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................

- Xã/Phường/Thị trấn: .......................................................................................................................

- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ....................................................................................

- Tỉnh/Thành phố: .............................................................................................................................

- Quốc gia: .................................................................................... ...................................................

- Chỗ ở hiện tại: .......................................................................... .....................................................

- Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: ................. .....................................................

- Xã/Phường/Thị trấn: .................................. ....................................................................................

- Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:............ ........................................................................

- Tỉnh/Thành phố: ..................................... .......................................................................................

- Quốc gia: ............................................. ..........................................................................................

- Điện thoại: ............................................................................. Fax: ...............................................

- Email: …………………………….Website: .................................................................................

3. Nội dung ủy quyền

- Phạm vi ủy quyền: (Nếu Bên ủy quyền ủy quyền cho nhiều người thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình thì phải ghi rõ chi tiết phần quyền, nghĩa vụ mà mỗi người đại diện được ủy quyền trong từng giấy ủy quyền riêng biệt)

Bên được ủy quyền được quyền nhân danh Bên ủy quyền thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của ……. (Bên ủy quyền).

Bên được ủy quyền có quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ, tài liệu cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

- Thời hạn ủy quyền (ghi rõ thời hạn được ủy quyền): ....................................................................

Theo sự chỉ định và ủy quyền này, Ông/ Bà … (ghi rõ họ và tên của người/ từng người được ủy quyền) có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của … (Bên ủy quyền), vì lợi ích của … ( Bên ủy quyền) theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ … (Bên ủy quyền).

BÊN ỦY QUYỂN

(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN