Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại - theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 81/2018/NĐ-CP)

(TÊN THƯƠNG NHÂN)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi: …………………………………… (Sở công thương nơi thương nhân đăng ký thực hiện khuyến mại)

Tên thương nhân: ...............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................................

Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. Email: ..........................................

Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ......................................................

Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ vào công văn số …………ngày... tháng... năm... của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện chương trình khuyến mại …………………. (tên chương trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);

(Tên thương nhân) …………………….. thông báo/ đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của chương trình khuyến mại trên như sau:

Lý do điều chỉnh: ................................................................................................................

Mọi nội dung khác của chương trình khuyến mại này giữ nguyên.

(Tên thương nhân) ……………………….. cam kết:

- Thông báo công khai thông tin về chương trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.

- Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại.

- Thực hiện chương trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- (Các cam kết khác………..)

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ký tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN