Quyết định về việc ban hành nội quy lao động trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quyết định về việc ban hành nội quy lao động được ký nhằm ban hành và phổ biến nội quy lao động đến người lao động cũng như các cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

(TÊN DOANH NGHIỆP)

--- --- ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành nội quy lao động

---------------

GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Căn cứ vào Điều lệ …….. (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến người lao động về Nội dung Nội quy lao động ngày .............................

- Để tạo môi trường quản lý lao động trên cơ sở hợp tác, gắn bó, hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và cá nhân người lao động

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy lao động của …….. (Tên doanh nghiệp).

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày nội quy lao động được đăng ký tại Sở Lao động Thương Binh Xã hội ...........................................................................  (ghi địa phương cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh). Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Trưởng (Phó) Phòng (Ban) và mọi người lao động trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng Lao động Thương Binh Xã hội .......

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN