Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các CSSX hạch toán phụ thuộc

Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (Mẫu số 03-8/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

 

PHỤ LỤC

 

TÍNH NỘP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
CỦA DOANH NGHIỆP CÓ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

        (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)

Kỳ tính thuế: Từ .......đến.....
   [01] Tên người nộp thuế: ....................................................................        
   
[02] Mã số thuế: ...................................................................
       
  [03] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..        
   
[04] Mã số thuế:
       
  [05] Tổng số thuế phải nộp trên tờ khai quyết toán: ……………đồng    
                Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Tên doanh nghiệp/cơ sở sản xuất Mã số thuế Cơ quan thuế trực tiếp quản lý Tỷ lệ
 phân bổ (%)
Số thuế đã tạm phân bổ từng quý Tổng số thuế đã tạm phân bổ cả năm Phân bổ tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán Phân bổ số thuế chênh lệch sau quyết toán
Quý I Quý II Quý III Quý IV
[06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15]=[11]+[12]+[13]+[14] [16] [17]=[16]-[15]
1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
                       
  Tôi cam đoan số liệu khai trên đây là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.  
                  ....., ngày......... tháng........... năm..........    
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ   NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Họ và tên:……………………..   ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Chứng chỉ hành nghề số:................   (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN