Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 1C

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính)

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 Dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

  (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN)
  Kỳ tính thuế: từ …………... đến…………….
  -------------------------------------
  Tên người nộp thuế: ……………………………..
  Mã số thuế: ……………………………..
       
  Tên đại lý thuế: (nếu có) ………………………..    
 
Mã số thuế: ………………………..
 
    Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
(1) (2) (3) (4)
  Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính:    
1 Thu từ phí cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10]) [01]  
a Thu phí dịch vụ môi giới chứng khoán [02]  
b Thu phí quản lý danh mục đầu tư [03]  
c Thu phí bảo lãnh và phí đại lý phát hành [04]  
d Thu phí tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán [05]  
e Thu phí quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các khoản tiền thưởng cho công ty quản lý quỹ [06]  
f Thu từ phí phát hành chứng chỉ quỹ  [07]  
g Phí thù lao hội đồng quản trị nhận được do tham gia hội đồng quản trị của các công ty khác [08]  
h Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ [09]  
i Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh [10]  
2 Chi phí để thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng và các chi phí cho hoạt động tự doanh
([11]= [12]+[13]+......+[22]+[23])
[11]  
a Chi nộp phí thành viên trung tâm giao dịch chứng khoán (đối với công ty là thành viên của Trung tâm giao dịch chứng khoán) [12]  
b Chi phí lưu ký chứng khoán, phí giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán [13]  
c Phí niêm yết và đăng ký chứng khoán (đối với công ty phát hành chứng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán) [14]  
d Chi phí liên quan đến việc quản lý quỹ đầu tư, danh mục đầu tư [15]  
e Chi phí huy động vốn cho quỹ đầu tư [16]  
f Chi trả lãi tiền vay [17]  
g Chi phí thù lao cho hội đồng quản trị [18]  
h Chi nộp thuế, phí, lệ phí phải nộp có liên quan đến hoạt động kinh doanh [19]  
i Chi hoạt động quản lý và công vụ, chi phí cho nhân viên  [20]  
k Chi khấu hao tài sản cố định, chi khác về tài sản [21]  
l Trích dự phòng giảm giá chứng khoán tự doanh [22]  
m Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật về cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh [23]  
3 Lãi (lỗ) từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([24]= [01]-[11]) [24]  
4 Các khoản thu nhập khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh [25]  
5 Chi phí khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh [26]  
6 Lãi (lỗ) khác ngoài cung cấp dịch vụ cho khách hàng và hoạt động tự doanh ([27]=[25]-[26]) [27]  
7 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([28]=[24]+[27]) [28]  
       
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.
                         ........., ngày........ tháng........... năm..........  
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
Họ và tên:…………… CỦA DOANH NGHIỆP  
Chứng chỉ hành nghề số.................... (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))  
       
(Ghi chú:  Số liệu tại chỉ tiêu  [28] của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu A1 của Tờ khai quyết toán thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế)
Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN