Nghị quyết về việc chia công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH 2TV trở lên có thể chia các thành viên và tài sản của công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới theo quy định của pháp luật. Hội đồng thành viên của công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Nghị quyết của hội đồng thành viê về việc chia doanh nghiệp

(Tên doanh nghiệp)

----------------

Số: …….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…, ngày ...... tháng ....... năm …

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN................. (Tên doanh nghiệp)

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ ……………. (Tên doanh nghiệp);

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số ……… của Hội đồng thành viên …… (Tên doanh nghiệp)., ngày ……../…...../……,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua phương án chia ………… (Tên Công ty bị chia) thành …… (số lượng công ty sẽ thành lập mới) pháp nhân mới, cụ thể như sau:

1. Công ty bị chia

Tên công ty: .....................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .........................................................................................................................

 

2. Các công ty sẽ thành lập

2.1. Tên công ty: ...............................................................................................................................

2.2. Tên công ty: ...............................................................................................................................

.....

 

3. Nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công ty

...........................................................................................................................................................

4. Phương án sử dụng lao động

...........................................................................................................................................................

5. Thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp của công ty bị chia sang các công ty mới thành lập

...........................................................................................................................................................

6. Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia

...........................................................................................................................................................

7. Thời hạn thực hiện chia công ty

...........................................................................................................................................................

 

Điều 2:  Uỷ quyền

- Giao Ông /Bà ………… (tên người đại diện theo pháp luật của công ty), đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Thi hành

Các Ông/Bà Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, Trưởng phòng tài chính - Kế toán công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

 

- Như Điều 3;

- Cơ quan ĐKKD;

- Lưu vp.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

........... (Tên doanh nghiệp)

Chủ tịch Hội đồng thành viên

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN