Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu hóa đơn khi chiết khấu theo từng lần mua: trong trường hợp này, hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán đã chiết khấu thương mại, thuế GTGT và tổng giá trị thanh toán đã có thuế GTGT

TÊN CỤC THUẾ: .......................................

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Ký hiệu: 01AA/14P

Liên 1: Lưu                                         Số:          000058

Ngày 20 tháng 8 năm 2017

Đơn vị bán hàng: .........................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Điện thoại: .......................................... Số tài khoản:............................

Họ tên người mua hàng: .............................................................................................................................

Tên đơn vị: ....................................................................................................................................................

Mã số thuế:                              .......................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................

Số tài khoản:                                                                   ................................................................................

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

1

Laptop x

Bộ

1

18.000.000

18.000.000

Cộng tiền hàng: 18.000.000

Thuế suất GTGT: 10 %,                                 Tiền thuế GTGT: 1.800.000

Tổng cộng tiền thanh toán: 19.800.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng

Người mua hàng

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

(In tại Công ty in: ..................................................... , Mã số thuế: ....................................................... )

Ghi chú:  

- Liên 1: Lưu;

- Liên 2: Giao người mua;

- Liên 3: .....................

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN