Giấy ủy quyền thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không trực tiếp thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

Về việc đăng ký thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

I. Bên ủy quyền

Tên doanh nghiệp

:

……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Địa chỉ trụ sở chính

:

……………………………………………………………………

Người đại diện pháp luât

:

……………………………………………………………………

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ …………….(Sở công thương hoặc ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất …) để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam cho   …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN