Giấy ủy quyền đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung chương trình khuyến mại thì có thể ủy quyền cho người khác thực hiện bằng giấy ủy quyền hợp lệ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

Về việc nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

I. Bên ủy quyền

Tên doanh nghiệp

:

……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Địa chỉ trụ sở chính

:

……………………………………………………………………

Người đại diện pháp luât

:

……………………………………………………………………

II. Bên được ủy quyền              

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………………

Chứng minh nhân dân số

:

………………  do …………… … cấp ngày …………… ….….

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ Sở Công thương tỉnh/thành phố ……………..  / Bộ Công thương để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại cho   …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Giấy Uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi Bên ủy quyền có thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Giấy Uỷ quyền này được ký ngày … tháng … năm ….

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

BIỂU MẪU LIÊN QUAN